Statuten

Ondernemingsnr: 0807.380.290
Benaming: Accordeonclub De Toekomst
Rechtsvorm: Vereniging Zonder winstoogmerk
Zetel: Den Haes 8, 2860 Sint-Katelijne-Waver
• Onderwerop akte: oprichting VZW
Accordeonclub De Toekomst

Gecoördineerde statuten van vzw Accordeonclub De Toekomst
(ondern.nr. 807380290) per 20 december 2014

TITEL I.  Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1 De vereniging draagt de naam: “Accordeonclub De Toekomst”.

Art. 2 De vereniging is gevestigd Den Haes, 8 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. De zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Art. 3. a. De vereniging stelt zich als doel de bevordering van de muzikale vorming en artistieke prestaties van de aangesloten leden, in het bijzonder accordeon, dit alles in de meest ruime betekenis. De vereniging mag alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bijdragen.
b. De vereniging mag hiertoe bijkomstige handelsdaden stellen om het hoofddoel te realiseren.

Art. 4 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. Leden

Art. 5 De v.z.w.telt ten minste vier leden, waarbij onder de term lid steeds een effectief lid dient te worden verstaan.

Art. 6 Effectieve leden: wanneer deze wensen toe te treden dienen ze een aanvraag in bij de Raad van Bestuur. Deze velt daar dan een oordeel over. Men kan pas effectief lid worden nadat men minstens 1 jaar toegetreden lid is geweest, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist.

Art. 7 Een effectief lid heeft stemrecht op de algemene vergadering. Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering bij volmacht door een ander effectief lid met een maximum van één vertegenwoordiging per effectief lid. Deze volmacht gebeurt schriftelijk met handtekening.

Art. 8 Er kunnen toegetreden leden zijn. Deze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Men kan toetreden als muzikant, steunend lid, erelid of werkend lid op eenvoudig verzoek aan de raad van bestuur. De toegetreden leden verklaren zich bij hun toetreden akkoord met het huishoudelijk reglement.

Art. 9 Zowel een effectief lid als een toegetreden lid kan ontslag nemen door een schrijven te richten aan de raad van bestuur. Het ontslag gat pas in na een schriftelijke bevestiging per brief of per mail van de raad van bestuur.

Art. 10 Een toegetreden lid kan uitgesloten worden bij beslissing van de raad van bestuur. Dit vereist geen toelichting van de raad van bestuur.

Art. 11 Een effectief lid kan uitgesloten worden bij beslissing van de algemene vergadering. Dit gebeurt met een 2/3 meerderheid, ongeacht het aantal aanwezigen.

Art. 12 Het maximum lidgeld dat kan gevraagd worden is 200 euro. Het effectieve bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door de raad van bestuur bepaald.

TITEL III  Algemene vergadering

Art. 13 De Algemene vergadering is bevoegd voor:
– wijzigingen van de statuten;
– de benoeming en afzetting van de bestuurders;
– de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
– de kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
– de goedkeuring van de begroting en de rekening;
– de ontbinding van de vereniging;
– de uitsluiting van een effectief lid;
– de omzetting van de VZW in een VSO;
– alle gevallen waarin de statuten voorzien.

Art. 14 De Algemene vergadering moet minstens één maal per jaar bij elkaar geroepen worden door de Raad van Bestuur, binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar.

Art. 15 a. De Raad van Bestuur roept de Algemene vergadering samen, per brief, of per e-mail. Deze oproeping bevat ook de agenda voor de betreffende Algemene vergadering.
B. Indien tenminste 1/5 van de leden vraagt om de bijeenroeping van een Algemene Vergadering, dient de Algemene Vergadering plaats te vinden binnen de drie maanden nadat zij hun vraag schriftelijk gericht hebben aan de Raad van Bestuur.

Art. 16 Er kunnen punten aan de agenda toegevoegd worden bij het begin van de Algemene Vergadering, mits unanimiteit van de aanwezige leden.

Art. 17 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden kenbaar gemaakt via e-mail of brief aan de effectieve leden, dit binnen de maand na het plaatsvinden van de Algemene Vergadering. Belanghebbende derden kunnen inzage krijgen in de beslissingen van de Algemene Vergadering op eenvoudig verzoek aan een lid van het bestuur, dat hieraan binnen de maand zal voldoen.

TITEL IV  De Raad van Bestuur
Bestuursleden
Art. 18 Men kan bestuurslid worden door middel van een schrijven, dat men richt aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist om de kandidatuur al dan niet voor te dragen aan de Algemene Vergadering.

Art. 19 Een bestuurslid wordt aangesteld door de Algemene Vergadering voor onbepaalde duur, of tot wanneer hijzelf ontslag neemt, of ontslagen wordt door de Algemene Vergadering.

Art. 20 Een bestuurslid moet ook effectief lid zijn van de VZW.

Art.21 Een bestuurslid kan vrijwillig ontslag nemen door een schrijven te richten aan de Raad van Bestuur. Deze wordt schriftelijk bevestigd door de Raad van Bestuur, tenzij zijn ontslag de normale werking van de VZW in gevaar brengt.

Art. 22 Het mandaat van Bestuurder is onbezoldigd.

Bevoegdheden en werking
Art. 23 De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering worden toegekend.

Art. 24 De Raad van Bestuur bestaat ten minste uit 3 leden.

Art. 25 De Raad van Bestuur handelt als college. Om beslissingen te kunnen nemen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn. Er is steeds een gewone meerderheid nodig om een beslissing te bekrachtigen. In geval van staking der stemmen, is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Art. 26 Een ontslagen bestuurder dient niet vervangen te worden, indien de normale werking niet in gevaar komt.

Art. 27 Elk lid van de Raad van Bestuur kan afzonderlijk verbintenissen aangaan tot een bedrag van 300 euro. Voor elke verbintenis boven dit bedrag zijn minstens twee handtekeningen vereist van leden van de Raad van Bestuur. De penningmeester kan evenwel alleen alle bankoverschrijvingen verrichten ongeacht het bedrag.

TITEL V  Allerlei

Art. 28 Het eerste boekjaar loop van de datum van oprichting tot 31 december 2009. Daarna is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Art. 29 In geval van ontbinding van de VZW wordt het vermogen geschonken aan het stedelijk conservatorium Mechelen.

Privacybeleid

Copyright 2019 Accordeonclub De Toekomst All right reserved